RODO - informacja dla Klientów firmy Piktor związana z ochroną danych osobowych

Co to jest RODO?

Jest to skrót od nazwy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych na terenie Unii Europejskiej.

Co znajduje się w tym dokumencie?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją Państwa zleceń.

Czy coś powinienem zrobić?

Wystarczy zapoznać się z udostępnionym dokumentem, żadna akcja nie jest od Państwa wymagana.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piktor Szlaski i Sobczak Spółka Jawna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000464999, NIP: 7262529923, REGON 100166068 Adres: ul. Tomaszowska 27, 93-231 Łódź.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W celu realizacji wymogów ustawowych Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Kategorie danych osobowych

W celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres siedziby firmy, adres dostawy (jeżeli inny niż adres firmy), kontaktowy adres e-mail, kontaktowy numer telefonu, numer NIP oraz numer konta bankowego (o ile wymaga tego stosowna umowa).

Źródło danych

Państwa dane pozyskujemy od Państwa w momencie przygotowywania kalkulacji lub przyjmowania zlecenia.

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:

 • przygotować ofertę handlową w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
 • zawrzeć umowę i wykonać zlecenie (jeżeli dojdzie do zawarcia umowy),
 • dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,
 • badać Państwa satysfakcję i opinię,
 • rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk,
 • móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień
 • móc w razie potrzeby obsłużyć reklamacje i zgłoszenia kierowane do nas.

Na jakiej postawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i wykonania zlecenia,
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych(np. przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub rachunkowych),
 • istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia prawi obrony przed roszczeniami,
 • sporządzania wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych czy też korzystania z naszych uprawnień.

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne do wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
 • podmiotom, którym zlecamy wykonanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający / procesor) np. naszym podwykonawcom,
 • firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
 • firmom windykacyjnym,
 • dostawcom narzędzi informatycznych,
 • biurom rachunkowym,
 • sądom,
 • organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przeznie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres,

w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia (“prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy i na podstawie Państwa zgody.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo pisemnie na nasz adres Piktor, ul. Tomaszowska 27, 93-231 Łódź z dopiskiem IOD.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanychw umowie (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi umowy.

Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.piktor.pl. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogę się Państwo kontaktować z Administratorem Danych Osobowych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Go to top